Miljöpolicy

Vi är målmedvetna och arbetar för bättre resursutnyttjande och bättre miljö.

Vi värnar om miljön genom att:

  • Vara en serviceorganisation som använder modern teknik för att minska miljöpåverkan från transporter och energiförbrukning.
  • Arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi hanterarr, så att de blir väl anpassade till miljön.
  • Arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. (Producentansvaret)
  • Minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Utgå från tillämpliga lagar och krav i alla delar verksamheten.
  • Arbeta enligt ovanstående riktlinjer och därmed löpande minska påverkan på miljön samt förebygga förorening av omgivningen.